قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی - ماده ۱۰

عنوانقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی - ماده ۱۰
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۷/۰۲/۱۳۵۴

موضوعحقوق کودک, قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی
منابع

مجلس سنا

متن کامل

دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که‌:
۱ - خانواده که عنصر* طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد.
ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.
۲ - مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تامین اجتماعی کافی برخوردار گردند.
۳ - تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز* بدون هیچگونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ به شود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. است که در متن فرانسه میثاق عینا استعمال شد.
واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان آور است یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.
دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال به کار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.