قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی - ماده ۱۲

عنوانقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی - ماده ۱۲
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۷/۰۲/۱۳۵۴

موضوعحقوق کودک, قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی
منابع

مجلس سنا

متن کامل

۱ - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند.
۲ - تدابیری که دولتهای طرف این میثاق برای استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تامین امور ذیل خواهد بود.
الف - تقلیل میزان مرده متولدشدگان و مرگ و میر کودکان و تامین رشد سالم آنان .
ب - بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات .
ج - پیشگیری و معالجه بیماریهای همه گیر - بومی - حرفه ای و سایر بیماریها همچنین پیکار علیه این بیماریها.
د - ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری .