قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو - ماده ۸۲

عنوانقانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو - ماده ۸۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیبخش چهارم قواعد مربوط به رفتار با بازداشتيان: فصل اول: مقررات عمومي
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

۳۰/۰۹/۱۳۳۴

موضوعحقوق کودک, قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

دولت بازداشت کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و رسوم آنان دسته بندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعه یک دولت صرفا به علت اختلاف زبان از همدیگر جدا نخواهند شد.
اعضا یک خانواده در مدت بازداشت خصوصا پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد به استثنای مواردی که به علت مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدایی موقتی ضرورت یابد. بازداشتیان می توانند تقاضا کنند اطفالشان که بدون سرپرستی اقوام ها رها شده اند با خود آنها بازداشت شوند.
تا حداکثر امکان اعضا بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. به علاوه باید تسهیلات لازم به آنها داده شود که بتوانند زندگی خانوادگی کنند.