قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی

عنوانقانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

آبان تا بهمن ۱۳۲۱

شماره

دوره۱۲ ش۸-۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهضمیمه
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

متن قانون تعلیمات عمومی اجباری و مجانی می‌باشد که به تصویب شورای ملی درآمده و شامل شانزده ماده می‌باشد که مهمترین مسائل درسی آموزشی از لحاظ جا ومکان ، روش تدریس ، حقوق معلمین و . . . را دربرگرفته است .Asics footwear | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth