فعالیت های فرهنگی در شهرستانها: آبادان

عنوانفعالیت های فرهنگی در شهرستانها: آبادان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۴۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح خدمات فرهنگی و تأسیس مدارسی مثل امیرکبیر ، دو آموزشگاه در حال ساخت ، اسامی آموزشگاه هایی که در دو سال اخیر ساخته شده است پیشرفت دانش‌آموزان در کارهای دستی و مسائلی از این قبیل آمده استbridge media | NIKE AIR HUARACHE