فعالیت فرهنگی در افغانستان

عنوانفعالیت فرهنگی در افغانستان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲-۴۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

به وضعیت فرهنگ در افغانستان پرداخته : آموزشگاه ها به ۳ دوره تقسیم می‌شوند دوره ابتدایی ، دوره متوسطه ، و تعلیمات عالی ، در مدارس‌ افغانستان دانش آموزان هر سال سه امتحان می‌گذرانند .affiliate tracking url | Klær Nike