فضل ا... مهتدی (صبحی) در میان کودکان

عنوانفضل ا... مهتدی (صبحی) در میان کودکان
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, فضل ا... مهتدی (صبحی), قصه گو
منابع

كيهان بچه‌ها، س۱، ش ۸( پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۳۵): ۲.

متن کامل
فضل ا... مهتدی (صبحی) در میان کودکان