فضل الله مهتدی (صبحی)

عنوانفضل الله مهتدی (صبحی)
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوععکس, فضل الله مهتدی (صبحی), قصه گو
متن کامل
فضل الله مهتدی (صبحی)