فرهنگ شرق و غرب

عنوانفرهنگ شرق و غرب
گونهمقاله
نویسندگاننراقی, احسان
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۵-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۹

شماره

دوره۳۲ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۱
موضوعاحسان نراقی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

به طور مفصل به بررسی تفاوت فرهنگ شرق و غرب می‌پردازد سیر فرهنگی یا بطور بهتر عمل فرهنگی در این کشورها صورت می‌گیرد چه در جوامع غربی وچه شرقی و علاقه جوانان شرقی به جوامع غرب و زیر پا گذاشتن فرهنگ شرقی را مورد مطالعه قرار داده است .Asics shoes | Men’s shoes