فردوسی

عنوانفردوسی
گونهنشریه
پدیدآورندگانوثیقی, محمد علی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۸
تاریخ نشر

١٣٢٨-١٣٥٣

زبان انتشارفارسی
اندازه٧/٢٤*٣٥ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: محمدعلی وثیقی

گروه سنیبزرگسالان، کودکان
فاصله انتشارهفتگی
بخش کودکان

برای کودکان

موضوعفردوسی, محمدعلی وثیقی, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٣٣ ؛١٣٣٦،ش ١٣١ ،١٣٤٤ :ش ٧٢٨ ،٧٤٩ ،٧٥٥ ،٧٥٨ ؛١٣٤٥:ش ٧٦٧ ،٧٦٩-٧٧٠ ،٧٧٨ -٧٧٩ ،٧٨٣ ،٧٨٦ ،٧٨٨ ،٧٩٠ ،٧٩٢ -٧٩٦ ،٧٩٨ ،٨٠٢ ،٨٠٥ ،٨٠٩ ؛١٣٤٦ :ش ٨٠٠، ٨١١ ،٨١٧ ،٨٢٠ ،٨٢٩ ،٨٣١ ،٨٣٨ ،٨٤٠ -٨٤١ ،٨٥٠ ،٨٥١ ؛١٣٤٧ :ش ٨٥٧ -٨٥٨ ،٨٨٧ ،٨٩٢ -٨٩٣ ؛ ١٣٤٨ :ش:٩٠٤ ،٩٢٥ ،٩٢٨ ؛١٣٤٩ :ش: ٩٥٦ ،٩٧٢ ،٩٨١ ،١٠٤٨ ؛١٣٥١ :ش:١٠٨٠ ،١٠٩١ ،١٠٩٤ ،١١٠٠ ،١١٠٥ ،١١٠٩ ؛١٣٥٢ :ش: ١١٠٧-١١١٠ ،١١١٩ ،١١٢٢ ،١١٤٥ ،١١٥١ ؛١٣٥٣ :ش: ١١٦٤ ،١١٧٠ ،١١٧١ ؛١٣٥٧ :دوره جدید ،ش ١ ،٣ ،٦ ،١٨ دانشگاه تهران : س ١، ش ٢ ( ١-١٣٠٠) .

متن کامل

مجله‌ی فردوسی که کار خود را از سال ۱۳۲۸ با صاحب امتیازی محمد‌علی وثیقی آغاز کرد، از سال ۱۳۳۶ صفحه‌ای را به کودکان اختصاص داد به نام برای کودکان. در این صفحه، داستان، افسانه‌هایی از برادران گریم و قصه‌هایی از اندرسن، شعر و سرگرمی... منتشر می شد.affiliate link trace | NIKE