فانفار شیراز

فانفار شیراز
عنوانفانفار شیراز
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۱
تاریخ نشر

۱۳۵۱

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, شهربازی, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل