فانتزی فلسفی

عنوانفانتزی فلسفی
گونهگنج واژه - تزاروس
متن کامل

فانتزی هستی شناختی یا فلسفی، به پرسش های که آدم ها درگیر آن هستند از طریق روایتی تخیلی پاسخ می دهد. و یا رازهای هستی و فلسفی را مطرح می کند