فانتزی تاریخی

عنوانفانتزی تاریخی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

داستان

ع. ا.

فانتزی

منابع

فانتزي در ادبيات كودكان، ص ۱۸۴

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

نوعی از فانتزی که تاریخ نه برمبنای سندهای مشخص تاریخی که بیشتر بر پایه‌ی تخیل فردی نویسنده و داده‌های اساطری و یا ذهنیت عامه ساخته می‌شود.Best Authentic Sneakers | Sneakers Nike Shoes