عروسک نخی مبارک

عروسک نخی مبارک
عنوانعروسک نخی مبارک
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععروسک نخی, عروسک نمایشی, عروسی مبارک ( نمایش), عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

با لباس قرمز در نمایش شاه سلیم بازی، از مجموعه عروسک های خانواده احمدی