عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی

عنوانعبدالحسین صنعتی زاده کرمانی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, عکس, نویسنده
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی