عباس یمینی شریف (در اتاق کارپردازی)

عنوانعباس یمینی شریف (در اتاق کارپردازی)
گونهعکس
عکاساپستین,
سال انتشار۱۳۲۳
تاریخ نشر

۱۳۲۳

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۵⁄۶*۵⁄۱۰
موضوعاپستین, شاعر, عکس, نویسنده
متن کامل

در اتاق کارپردازی راه آهن بوسیله ستوان اپستین افسر امریکایی برداشته شدjordan release date | Nike for Men

عباس یمینی شریف (در اتاق کارپردازی)