عباس یمینی شریف

عنوانعباس یمینی شریف
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۱
تاریخ نشر

۱۳۳۱

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۱۴*۵\۱۰
موضوعشاعر, عکس, نویسنده
منابع

آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران

متن کامل

هنگام گرفتن جایزه در جلسه کتاب‌های برگزیده باشگاه و دانشگاهBest Authentic Sneakers | Autres

عباس یمینی شریف