صمد بهرنگی در دبیرستان دیانت احمدی

صمد بهرنگی در دبیرستان دیانت احمدی
عنوانصمد بهرنگی در دبیرستان دیانت احمدی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعبهروز دهقانی, دبیرستان دیانت, عکس, کاظم سعادتی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

بهروز دهقانی، کاظم سعادتی و دیگر معلمان دبیرستان دیانت آذرشهر