صبوری، اقدس

عنوانصبوری، اقدس
گونهگنج واژه - تزاروس
سال انتشارنوشته شده
متن کامل