شورای دانش آموزان در دبیرستان ها

عنوانشورای دانش آموزان در دبیرستان ها
گونهمقاله
نویسندگانشوقی, عباس
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۲۳
موضوععباس شوقی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

آموزش وپرورش نوین تشکیل « شورای دانش‌آموزان » را در دبیرستان یکی از قدم‌های اساسی برای بهبود اوضاع اداری آموزشگاه و آشنا ساختن دانش‌آموز به مسائل اجتماعی می‌داند. در ادامه به هدف و فواید این شوراها اشاره شده ست.Sports Shoes | シューズ