شناختن نیازمندیها و پی بردن به مشکلات اطفال مهمترین کار مربی است

عنوانشناختن نیازمندیها و پی بردن به مشکلات اطفال مهمترین کار مربی است
گونهمقاله
نویسندگانبامداد, بدرالملوک
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۴-۱۳۶۶

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۰۷-۸۰۸
موضوعبدرالملوک بامداد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

توجه مربی به نیازهای روحی کودکان و مشکلات آنان را دارای اهمیت می‌خواند و شناخت مربی درجهت حل مشکل کودک را از وظایف اصلی مربی می‌داند و آموزش مربی در دستگاه تربیتی را لازم می‌شمارد .spy offers | Nike Air Max 270