سپاه دانش

عنوانسپاه دانش
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

(۱۳۴۸)

وضعیت رنگ

رنگي

موضوعسپاه دانش, عکس, مدرسه مختلط
منابع

پيك معلم و خانواده، ش ۸ (نيمه اول بهمن ۱۳۴۸): روي جلد.

متن کامل
سپاه دانش