روش تدریس علوم طبیعی

عنوانروش تدریس علوم طبیعی
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی, امین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۴-۳۶
موضوعامین میرهادی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بیان روش درست تدریس علوم طبیعی و استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی.