روشی نو برای حل مسائل حساب

عنوانروشی نو برای حل مسائل حساب
گونهمقاله
نویسندگانشریف پور, رحیم
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۱

شماره

دوره۱۲ ش۱و۲ (فروردين و ارديبهشت ۱۳۲۱): ۹۰ ـ ۹۲ ؛ ش‌۵و۷ (مرداد‌و مهر ۱۳۲۱ ): ۱۰۵-۱۰۷ ؛ ش‌۱و۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۰-۹۲
موضوعشریف پور، رحیم, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

طریقة حل کردن مسئله به گونه‌ای که برای دانش‌آموزان کم‌ استعداد قابل فهم باشد آموزش داده شده است .Running sports | Nike