رستاخیز ایران

عنوانرستاخیز ایران
گونهنشریه
پدیدآورندگانتیمورتاش, ایراندخت, تیمورتاش, مهرپور
ناشرحزب میهن ،عضو جبهه آزادی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۱
تاریخ نشر

١٣٢۱-١٣٢٤

زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ایراندخت تیمور تاش؛ سردبیر: مهرپور تیمور تاش

گروه سنیبزرگسالان، کودکان
فاصله انتشارهفتگی ،روزانه
بخش کودکان

افسانه مخصوص بچه ها داستان انتقادی

موضوعایراندخت تیمور تاش, رستاخیز ایران, مهرپور تیمور تاش, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه سازمانی, نشریه ها
یادداشت ها

وابسته به: حزب میهن ،عضو جبهه آزادی

متن کامل

نشریه سیاسی‌، اجتماعی‌، ادبی‌، انتقادی است که نخستین شماره‌ی آن در ۲۳ آبان سال ۱۳۲۱ منتشر شد.Nike Sneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories