راجع به اتحاد کتاب های دبیرستان ها

عنوانراجع به اتحاد کتاب های دبیرستان ها
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۷
تاریخ نشر

آبان ۱۳۱۷

شماره

دوره۸ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

چون کتاب های درسی دبیرستان ها اغلب مطابق برنامه رسمی نبوده و بعلاوه موافق اصول آموزش و پرورش تدوین نشده است و نظر به لزوم یکنواخت بودن اجرای برنامه تحصیلی در دبیرستان ها وزارت فرهنگ مقدمات تهیه و تدوین یک دوره کتاب برای دبیرستان ها را فراهم نموده است .