دوره راهنمایی تحصیلی

عنواندوره راهنمایی تحصیلی
گونهمقاله
نویسندگانرهرو, فخری
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

دی ۱۳۵۱

شماره

دوره۴۲ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۵۱-۲۵۶
موضوعرهرو، فخری, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا به تغییرات ونابسامانی‌هایی که در دوره بعد از جنگ دوم در تعلیم وتربیت پیش آمده است اشاره کرده و علت آن را ذکر کرده ومواردی را دراین مورد ذکر کرده است و سپس به تغییراتی که در آموزش وپرورش به علت این نابسامانی‌ها به وجود آمده پرداخته و فعالیت های انجام شده که یکی از آنها قراردادن دوره جدیدی به نام دوره راهنمایی تحصیلی می‌باشد را عنوان کرده است همچنین درمورد فعالیت های دفتر برنامه‌ریزی آموزش وپرورش راهنمایی تحصیلی معطوف در جهت الف ـ تأمین نیروی انسانی موردنیاز . ب ـ تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز می‌باشد را شرح داده و هر یک را شرح داده است .Nike air jordan Sneakers | Sneakers