در رادیو تلویزیون

عنواندر رادیو تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۳ اسفند ۱۳۵۳

شماره

س۴ ش۲۰۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۵۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه‌های رادیو و تلویزیون و همچنین برنامه‌های کودکان از ۳ تا ۱۹ اسفند ۱۳۵۳spy offers | Nike