در رادیو تلویزیون

عنواندر رادیو تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۵۴

شماره

س۵ ش۲۱۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۶۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه‌های تلویزیون و رادیو همچنین برنامه کودک از ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۵۴best shoes | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival