درس فارسی

عنواندرس فارسی
گونهمقاله
نویسندگانمهدوی, حمیدی،
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۲
موضوعحمیدی، مهدوی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح اهمیت درس فارسی در مدارس که اگر نادرست تدریس شود کراهت و بیزاری از این درس را در شاگردان بوجود می‌آوردbest Running shoes | NIKE HOMME