درباره پدید آمدن حماسه دینی

عنواندرباره پدید آمدن حماسه دینی
گونهمقاله
شماره دسترسی۸۱۲م
نویسندگانمحجوب, محمد جعفر, ممیز, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-۱۳۷۴

ناشرایران آباد
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۹-۷۵
وضعیت رنگ

مصور

پدیدآورندگان

تصویرگر ممیز

موضوعافسانه حماسی- دینی, محجوب ، محمد جعفر, ممیز
متن کامل

بررسی هدف، چگونگی پیدایش و ویژگی های افسانه ها ی حماسی دینی در ادبیات عامه.Mysneakers | Nike Dunk - Collection - Sb-roscoff