دخترهای شازده ملوک

دخترهای شازده ملوک
عنواندخترهای شازده ملوک
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

فهیمه و فریده نسیمی(دوقلو)