دانش آموزان روستایی دو برابر شده اند

عنواندانش آموزان روستایی دو برابر شده اند
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰
موضوعآموزش روستاییان, آیندگان, سپاه دانش, مقاله
متن کامل

اشاره به دو برابر شدن تعداد دانش آموزان دبستان های روستایی کشور و نقش سپاه دانش در این اتفاق.short url link | Aimé Leon Dore x New Balance 550 'Red' — Ietp