دانش آموزان دختر دوم دبستان

دانش آموزان دختر دوم دبستان
عنواندانش آموزان دختر دوم دبستان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۲۸
تاریخ نشر

۱۳۲۸

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه دخترانه
منابع

photo_khameneh

متن کامل