دانش آموزان خطاکار

عنواندانش آموزان خطاکار
گونهمقاله
نویسندگانخردپیر, محمد علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۵۰]-۵۲
موضوعخردپیر، محمد علی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بحث وبررسی دربارة علت شرارت های کودکان هنگام ورود به مدرسه وشرح نتایج تحقیقات دکتر گلوک که بر روی کودکان انجام داده وراه های تربیت آنها و مشخصات آنها را بررسی کرده استlatest Nike release | Women's Sneakers