داستان دینی

عنوانداستان دینی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

داستان واقعی

ب. ب.

داستان مذهبی

منابع

(بررسی اجمالی و تحلیل ادبیات، ص ۱۵۸)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

حوادث داستان پیرامون یکی از موضوعات عبادی، اعتقادی یا حوادثی از تاریخ یا شخصیت های دینی دور می زند.