دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۳۰

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل سوم – تصمیمات - ماده ۳۰
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

این قانون پس از تصویب آئین نامه های مربوطه قابل اجراء خواهد بود.