دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۹

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۹
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

دادگاه بکلیه جرایم اطفال با حضور دادستان و یا نماینده او بطور سری رسیدگی مینماید در دادگاه فقط اولیا یا سرپرست اطفال و وکیل مدافع و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند شد انتشار جریان دادگاه بوسیله مطبوعات یا رادیو یا فیلمبرداری یا عکس برداری و یا افشای هویت و مشخصات متهم بکلی ممنوع و متخلفین بجزای نقدی از ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰ریال محکوم خواهند شد