دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۴

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۴
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در مورد ماده قبل مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان خود فقط میتواند بدادگاه مدنی مراجعه نماید.