دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۲

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۲
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

دادگاه اطفال بدادخواست مدعی خصوصی طبق مقررات قانونی رسیدگی کرده و حکم صادر مینماید در موقع رسیدگی حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.jordan release datenike fashion