دادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۰

عنواندادگاه اطفال: اطفا ل بزهکار: فصل دوم – آئین دادرسی - ماده ۱۰
گونهحقوق کودک
سال تولدنوشته شده
موضوعحقوق کودک, دادگاه اطفال
متن کامل

در صورتیکه مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او بعمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میشود