خواندن

عنوانخواندن
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. خ.

خواندن آزاد خواندن مقید خواندن خلاق

منابع

ادبيات کودکان و نوجوانان و ترويج خواندن، ص ۲۱

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

عملی که در آن دیدن، شناسایی کردن علائم نوشتاری، تبدیل علائم نوشتاری به صوتی، درک مجموعه علائم و آواها و در نتیجه درک معنا از آن حاصل می شود؛ اما این درک بی هدف صورت نمی گیرد و خواننده گاه به قصد آموختن، زمانی با هدف آگاه شدن و در جایی هم به قصد لذت بردن و پر کردن اوقات فراغت به آن روی می آورد که هر سه می تواند با هم همراه باشد.