خبرنگار آیندگان: روز جهانی کتاب کودک

عنوانخبرنگار آیندگان: روز جهانی کتاب کودک
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۵۱

شماره

س۵ ش۱۳۰۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
موضوعآیندگان, تبریز, روز جهانی کتاب کودک, مقاله
متن کامل

گزارشی از مراسم روز جهانی کتاب کودک در کتابخانه ی مهدکودک تبریز با شرکت گروهی از کودکان کودکستان ‌ها و دبستان ‌های تبریز .spy offers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping