خانواده جبار باغچه بان با کودکان کودکستان شیراز

عنوانخانواده جبار باغچه بان با کودکان کودکستان شیراز
گونهعکس
شماره دسترسی۲-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۱۱
تاریخ نشر

فروردين ۱۳۱۱

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعصفیه میر بابایی, عکس, کودکستان شیراز
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
خانواده جبار باغچه بان با کودکان کودکستان شیراز