خانواده‌ی مرتضی خان نی‌ داوود، تهران

خانواده‌ی مرتضی خان نی‌ داوود، تهران
عنوانخانواده‌ی مرتضی خان نی‌ داوود، تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۴
تاریخ نشر

۱۹۲۵ (۱۳۰۴)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, عکس, منابع دیداری
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل