جوانی عباس یمینی شریف

جوانی عباس یمینی شریف
عنوانجوانی عباس یمینی شریف
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۴*۶س.م.
موضوععکس
منابع

مجموعه خانواده عباس یمینی شریف

متن کامل