جشن دبیرستان سعادت نسوان رشت

عنوانجشن دبیرستان سعادت نسوان رشت
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۲۶يكشنبه بهمن ۱۳۱۴

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۶*۸ س.م.
موضوعجشن دبیرستان سعادت نسوان, عکس, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
جشن دبیرستان سعادت نسوان رشت