جبار باغچه بان و دانش آموزان کر و لالهای تهران

عنوانجبار باغچه بان و دانش آموزان کر و لالهای تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۹
تاریخ نشر

۱ خرداد ۱۳۱۹

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعآموزشگاه ناشنوایان, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
جبار باغچه بان  و دانش آموزان کر و لالهای تهران