جبار باغچه بان و دانش آموزان آموزشگاه باغچه بان در یوسف آباد تهران

عنوانجبار باغچه بان و دانش آموزان آموزشگاه باغچه بان در یوسف آباد تهران
گونهعکس
شماره دسترسی۳-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۴۱
تاریخ نشر

۱۳۴۱

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعآموزشگاه ناشنوایان, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
جبار باغچه بان و دانش آموزان آموزشگاه باغچه بان در یوسف آباد تهران