جای فرزند در میان خانواده

عنوانجای فرزند در میان خانواده
گونهمقاله
نویسندگانامامی, حسام الدین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰-۲۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: حسام الدین امامی

موضوعحسام الدین امامی, روانشناسی شخصیت, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی تأثیر رفتار برادران و خواهران بر شخصیت و رفتار یکدیگر.